Strona główna Rodzice Wniosek opinii o dziecku Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Strefa wsparcia

Z życia szkoły
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
E-DZIENNIK UONETPLUSWspółpraca międzynarodowa
Edukacyjna Wartość Dodana
Ewaluacja zewnętrzna

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

 

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 poz. 382).


3. Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1446 ze zm.) – art. 6 ust. 1.


II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Opinia o uczniu jest przygotowywana przez wychowawcę klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym.

2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę:

a. rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b. poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

c. Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),

d. innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS, itp.


3. Opinię przygotowuje się w terminie 14 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku.


4. Druki wniosku dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.


5. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.


6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wskazania we wniosku celu wydania opinii.


7. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do osobistego odbioru opinii z sekretariatu szkoły oraz pisemnego potwierdzenia odbioru dokumentu. Nie ma możliwości przekazania opinii uczniowi.Wniosek o wydanie opinii o uczniuPobierz PDF >>Pobierz MS Word >>