Strona główna

FŚNT

 

W roku szkolnym 2013/2014 PSP 14 przy współpracy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przystępuje do realizacji projektu:

 

„Fascynujący Świat nauki i technologii”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas I – VI.

Celem  projektu jest wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe. Projekt trwać będzie do 30.04.2015r.

 

Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania zapewnią uczniom rozwój ich  zainteresowań i pasji poprzez  dostęp do  bogatej oferty edukacyjnej, zastosowanie szerokiego wachlarza metod nauczania i różnorodnych środków dydaktycznych. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych.  W zależności od potrzeb szkoły (wyników diagnozy) zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego.

 

Działania przewidziane w ramach projektu:

  • Działanie I – badania

Przebadanie wszystkich uczniów, mające  na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie:

- trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu

- trudności w uczeniu się matematyki

- potencjału i możliwości humanistyczno-przyrodniczych uczniów


  • Działanie II zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele będą mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów daną dyscypliną nauki i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy. Proponujemy stosowanie wielu metod aktywizujących. Nowoczesne metody i środki nauczania pozwolą na zaciekawienie uczniów wybranym przedmiotem lub grupą przedmiotów, jak również zauważyć korelację między różnymi dziedzinami życia i nauki.

Zajęcia pozaszkolne – wyjazdy edukacyjne

  • Działanie III - Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu:

Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywać się będą w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Są to pracownie wyposażone w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów człowieka. Mają za zadanie pobudzanie uczniów
do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy.

  • Działanie IV - zajęcia w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych

Zaplanowane zajęcia realizowane będą w instytucjach kultury (np. kina, teatry, filharmonie, galerie, muzea itp.) oraz w gospodarstwach edukacyjnych z terenu województwa opolskiego.

  • Działanie V - zajęcia w ośrodkach akademickich

Zajęcia realizowane będą w ośrodkach akademickich dla uczniów z klas IV-VI. Będą uzupełnieniem zajęć w pracowniach eksperymentalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Planuje się cykl 4 wykładów dla grupy uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i  1 wykład dla grupy uczniów w zakresie nauk humanistycznych.

Koordynator-Lider projektu:

Wicedyrektor I. Łapaj