Strona główna

Koło czytelnicze

Koło czytelnicze


W czasie zajęć czytelniczych dla klas I-III realizowany jest projekt edukacyjny pt: "Książka naszym przyjacielem".

Głównym celem tych zajęć jest  promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas młodszych, a szczególnie:

-  zapoznanie uczniów z bogactwem literatury dla dzieci,
-  wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyku obcowania z książką lub  czasopismem,
-  rozwijanie sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni.
-  wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia,
-  przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze,
-  wdrażanie do poszanowania książek,


Formy pracy są bardzo ciekawe: głośne czytanie, tworzenie własnej książki: rysujemy, opowiadamy, samodzielnie układamy bajki, wiersze, rozwiązujemy i układamy zagadki, organizujemy konkursy plastyczne, przedstawiamy inscenizacje bajek, wyrażamy siebie słowem, gestem, mimiką, ruchem, dramą. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

Opracowała: Katarzyna Sosulska